1. Alle opdrachten die Timeconsult-Experts (hierna “TC-EXPERTS” genoemd) aanvaardt inzake de werving en selectie van arbeidskrachten, zijn onderworpen aan de hierna bepaalde algemene voorwaarden. Indien deze strijdig zijn met andere voorwaarden, gelden de onderhevige algemene voorwaarden, tenzij TC-EXPERTS schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geeft de voorwaarden van de Opdrachtgever te aanvaarden.
 2. De Opdrachtgever zal de honoraria betalen zoals onderling is overgekomen en vastgelegd in het contract. Het standaardtarief is 25% van het bruto jaarloon, (incl. vakantiegeld en 13e maand).
 3. Indien de Kandidaat, die door TC-EXPERTS wordt voorgesteld, niet door de Opdrachtgever wordt weerhouden, of indien de Kandidaat de werkaanbieding van de Opdrachtgever afwijst, en indien hij daarna binnen een termijn van 12 maanden na de datum van de eerste verzending van de Kandidaat zijn CV aan de Opdrachtgever, in dienst wordt genomen door (of samenwerkt met) de Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever gehouden zijn om aan TC-EXPERTS de in artikel 2 voorziene honoraria te betalen.
 4. Indien de Opdrachtgever een Kandidaat, die TC-EXPERTS voor hem heeft geselecteerd, aan een andere persoon of vennootschap voorstelt, en indien de Kandidaat, binnen een termijn van 12 maanden na de datum van verzending van de kandidaat zijn CV aan de Opdrachtgever, door deze persoon of Vennootschap wordt aangeworven (of ermee samenwerkt), zal de Opdrachtgever gehouden zijn om aan TC-EXPERTS de in artikel 2 voorziene honoraria te betalen te weten 25% van het bruto jaarloon, (incl. vakantiegeld en 13e maand).
 5. Indien de Opdrachtgever, voor een bepaalde opdracht, beslist om meerdere van de door TC-EXPERTS voorgestelde kandidaten aan te werven (of ermee samen te werken) in plaats van één zoals contractueel is voorzien, zal de Opdrachtgever aan TC-EXPERTS de in artikel 2 voorziene honoraria voor elke aldus geplaatste Kandidaat moeten betalen volgens de voorziene modaliteiten.
 6. De Opdrachtgever verbindt er zich toe om TC-EXPERTS op de hoogte te brengen van elke indienstneming van een Kandidaat/ kandidaten, en dit overeenkomstig de onderhavige voorwaarden, binnen de 30 dagen na ondertekening van de arbeidsovereenkomst, en in het bijzonder van de voorwaarden van de werkovereenkomst dat door de weerhouden kandida(a)t(en) werd goedgekeurd.
 7. Indien de Kandidaat en de Opdrachtgever tot een overeenkomst komen betreffende terugbetaling van de transportkosten van de Kandidaat in het kader van een verplaatsing voor een interview, zijn deze ten laste van de Opdrachtgever.
 8. Indien de Opdrachtgever of de initiële Kandidaat nog tijdens de garantie die aanvang neemt op de eerste werkdag zoals beschreven in de arbeidsovereenkomst tussen de Kandidaat en de werkgever, een einde stelt aan de werkovereenkomst, zal TC-EXPERTS al het mogelijke doen om zonder bijkomende kosten voor de Opdrachtgever een vervanger te zoeken, op voorwaarde echter dat:
  a) alle door de Opdrachtgever verschuldigde sommen overeenkomstig de onderhavige algemene voorwaarden werden betaald;
  b) de Opdrachtgever TC-EXPERTS binnen de 7 dagen na de beëindiging van de overeenkomst schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst,
  c) het beëindigen van de werkovereenkomst niet te wijten is aan een wijziging van de betrekking (of de functies) die door de Kandidaat werd(en) uitgeoefend, noch aan een structurele verandering bij de Opdrachtgever.
  d) wanneer de nieuwe Kandidaat een hoger salaris krijgt dan de voorgaande zal TC-EXPERTS het verschil in rekening brengen (indien niet anders overeengekomen in de specifieke voorwaarden).
 9. De Opdrachtgever staat in voor de controle dat elke Kandidaat perfect in regel is met de geldende arbeidswetgeving. Indien de Opdrachtgever een Kandidaat wenst aan te werven die niet beschikt over een arbeidsvergunning, zijn de te ondernemen stappen voor het verkrijgen van een arbeidskaart of elke andere autorisatie te zijnen laste.
 10. TC-EXPERTS zal al het mogelijke doen om de bekwaamheid te garanderen van de aan de Opdrachtgever voorgestelde kandidaten, en om een kwalitatief hoogstaande dienstverlening en integriteit te handhaven; maar zij geeft niet uitdrukkelijk noch impliciet enige garantie met betrekking tot de bekwaamheid van de aan de Opdrachtgever voorgestelde kandidaten.
 11. TC-EXPERTS is niet verantwoordelijk ten overstaan van de Opdrachtgever voor schade, verliezen, onkosten, klachten of uitgaven die de Opdrachtgever heeft moeten dragen of heeft opgelopen, als gevolg van de aanwerving of indienstneming van de kandidaten door de Opdrachtgever.
 12. TC-EXPERTS zal alle middelen gebruiken om de overeenkomst met de Opdrachtgever na te komen maar is tot geen resultaat verplicht.
 13. De betalingstermijn van de facturen van TC-EXPERTS is achtentwintig (28) dagen, te rekenen vanaf factuurdatum. Indien betaling binnen deze betalingstermijn van achtentwintig (28) dagen uitblijft, is De Opdrachtgever in verzuim. Indien de Opdrachtgever in verzuim is, is hij aan TC-EXPERTS  een direct opeisbare vertragingsrente veschuldigd ter grootte van 2% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. Opdrachtgever is vanaf het moment dat hij in verzuim is ook gehouden om zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, welke kosten ten minste 15% van de verschuldigde som zullen bedragen, met een minimum van € 100,00.
 14. Clausule die het rechtsgebied vastlegt: voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing van het onderhevige contract is uitsluitend de Handelsrechtbank van Brussel bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing.